สุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ (Mental Health, Occupation for Work Capacity Building of Government Officer)

  Course Number cmu043
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 02:00
Enrollment is Closed

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงหลักการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีสุขภาพจิต กิจกรรมการดำเนินชีวิตของวัยทำงาน ภาวะหมดไฟในการทำงาน การติดอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ และการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้


1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์

อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยสอน 1

นายณัฏฐนิช จุมปาทอง

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยสอน 2

นางสาวชนากานต์ คำคุณ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยสอน 3

นายเจษฎ์บดินทร์ คุ้มครองเล็ก

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}