ก้าวสู่การเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบมืออาชีพ (Become the Professional in Systems Analysis and Design)

  Course Number cpru003
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 04:00
Enrollment is Closed
เกี่ยวกับรายวิชา

CPRU003 : ก้าวสู่การเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบมืออาชีพ

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต องค์ประกอบของระบบ วัฎจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค และทางปฏิบัติ การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำเอกสารประกอบ และการนำเสนอผลงาน


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้


LO1: : เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความหมายการวิเคราะห์และออกแบบระบบ พร้อมทั้งคุณสมบัติของ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบได้
LO2: เพื่อให้ผู้เรียนบอกแนวทางและกรรมวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศได้
LO3: เพื่อให้ผู้เรียนกำหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้พร้อมการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศได้
LO4: เพื่อให้ผู้เรียนสร้างแบบจำลองกระบวนการและแบบจำลองข้อมูลได้
LO5: เพื่อให้ผู้เรียนจัดทำเอกสารการใช้งาน ติดตั้งระบบและการบำรุงรักษาระบบได้


เกณฑ์การวัดและประเมินผล


นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี) ร้อยละ 70 ขึ้นไป เกณฑ์การให้คะแนน “ผ่าน”


รายละเอียด


จำนวนชั่วโมงต่อการเรียน : 2 ชั่วโมง/ครั้ง
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยาก : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประชาชนทั่วไป


คุณสมบัติ


ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน


คำแนะนำในการเรียนรู้


บทเรียนออนไลน์ ThaiMOOCรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรียนตามเนื้อหาจนจบ และทำแบบฝึกหัดแต่ละบท ทำแบบทดสอบหลังเรียน และทำแบบสอบถามความพึงพอใจ


ทีมผู้สอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.ลักขณา สุกใส

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์สำราญ วานนท์

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : phanak108@gmail.com
เบอร์ : 081-0617655


ข้อมูลเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรายวิชาและสื่อการสอนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA
This work is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}