การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Responsive Web Design and Development for Mobile Device)

  Course Number rmuti001
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2 Hours / Week
Enrollment is Closed

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

ชื่อรายวิชา

 

ภาษาไทย : การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ภาษาอังกฤษ : Responsive Web Design and Development for Mobile Device


คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชานี้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการแสดงผลของเว็บไซต์แบบ Responsive โครงสร้างของ CSS Framework เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ การจัดเตรียมโครงสร้างหน้าเว็บเพื่อการแสดงผลที่เหมาะสมกับขนาดหน้าจอในแต่ละอุปกรณ์ การจัดการแสดงผลองค์ประกอบต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์ การเรียกใช้ชุดคำสั่งที่ใช้จัดการรูปแบบองค์ประกอบในหน้าเว็บไซต์ การเขียนเว็บไซต์ที่สามารถรองรับการแสดงผลแบบ Responsive รวมถึงการประยุกต์ใช้ Template สำเร็จรูปที่มีความทันสมัยและลดระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดร่วมกับการเขียนเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) แบบอื่น ๆ ได้

ประมวลรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

LO 1: ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive

        LO 1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์แบบ Responsive ได้

        LO 1.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของ CSS Framework ได้

LO 2: ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อเรียกใช้ CSS Framework ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

        LO 2.1 ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ ใน CSS Framework ได้อย่างถูกต้อง

        LO 2.2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งาน Template สำเร็จรูปได้


คุณสมบัติผู้เรียน

 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้ หากมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษาจัดการการแสดงผล (CSS) และภาษาจัดการเหตุการณ์ (Java Script) จะเรียนรู้ได้ไวขึ้น


เกณฑ์การวัดผล 100%

 

ผู้เรียนต้องเข้าทำกิจกรรมในรายวิชาดังต่อไปนี้

1.เข้าทำแบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

2.เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

3.ทำกิจกรรมในบทเรียน

4.ทำแบบทดสอบหลังเรียนทุกบท (Quiz บทละ 10%) 60%

5.ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 40%

6.ทำแบบสำรวจหลังเรียน Thai MOOC

*ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้*


ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

 

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก (ผู้สอน)

อาจารย์ศศิวิมล กอบัว
สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง
สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Course Staff Image #2

เจ้าหน้าที่เทคนิค

นายคณาพล อมรรัตนเกศ
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอนและทีมงานได้ทาง Facebook กลุ่ม -> รายวิชา RMUTI001 2562

หรือ E-Mail: sasiwimon.ko@rmuti.ac.th


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}