เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง (Sampling Techniques)

  Course Number rmutt012
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
Enrollment is Closed

รายวิชา

เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง

Sampling Techniques

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรีและปริญญาโท

ระดับความยาก

กลาง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาจารย์ผู้รับผิดและอาจารย์ผู้สอน

ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

แนวความคิดเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และการประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง แนวความคิดเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และการประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจ

2. มีความคิดวิเคราะห์และความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เทคนิคการสำรวจตัวอย่างกับโลกความเป็นจริง

3. มีระเบียบวินัย ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล การวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}