ภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Computer Programming with Python Language)

  Course Number rmutt013
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
Enrollment is Closed

รายวิชา

ภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล

Fundamental of Computer Programming with Python Language

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาจารย์ผู้รับผิดและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

ดร.ธนพล ตันติศรีปรีชา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Python เครื่องมือการพัฒนา การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมเบื้องต้น การสร้างฟังก์ชันเบื้องต้น ชนิดข้อมูลเฉพาะของภาษา การอ่านและเขียนไฟล์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Python

2. สามารถติดตั้งเครื่องมือการพัฒนาภาษา Python

3. เข้าใจคำสั่งควบคุมเบื้องต้นของภาษา Python

4. เข้าใจฟังก์ชันเบื้องต้นของภาษา Python

5. เข้าใจชนิดข้อมูลเฉพาะของภาษา Python

6. เข้าใจการอ่านและเขียนไฟล์ของภาษา Python

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}