พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Organizational Behavior and Human Resource Management)

  Course Number stou002
  Classes Start
  Estimated Effort 2 Hours/Week
Enrollment is Closed

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

รายวิชา "พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์"

Organizational Behavior and Human Resource Management

เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล กลุ่ม และทีมงานในองค์การ กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และกระบวนการองค์การ หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ . . .


1) บอกขอบเขตและหลักการของพฤติกรรมองค์การได้
2) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ การจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้
3) ระบุวิธีการวางแผน การสรรหา การคัดเลือก และการบริหารค่าตอบแทนได้
4) อธิบายแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
5) อธิบายการแรงงานสัมพันธ์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

รายละเอียดเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 5 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 10 ข้อ ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า "ผ่าน" รายวิชานี้

รายชื่อผู้สอน

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

(Assit. Prof. Dr. Suree Khemthong)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ

(Assoc. Prof. Narongsak Boonlert)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course Staff Image #1

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

(Acting Sub Lt. Dr. Puripat Charnkit)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

cc

Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}