การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน (Managerial Accounting and Financial Management)

  Course Number stou004
  Classes Start
  Estimated Effort 2 Hours/Week
Enrollment is Closed

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

รายวิชา "การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน"

Managerial Accounting and Financial Management

เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการวางแผน การดำเนินงาน และควบคุมการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพฤติกรรมเพื่อสามารถให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ . . .


1) อธิบายการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร และการจัดทำงบประมาณได้
2) อธิบายลักษณะการบัญชีตามความรับผิดชอบและการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจได้
3) ระบุลักษณะและแนวทางการวิเคราะห์งบการเงินได้
4) อธิบายลักษณะและวิธีการการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนได้
5) อธิบายลักษณะสำคัญของโครงการลงทุนและวิธีการจัดหาเงินทุนได้

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

รายละเอียดเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 8 ข้อ ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า "ผ่าน" รายวิชานี้

รายชื่อผู้สอน

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์

(Assoc. Prof. Suchada Sathaworawong)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
suchada9@hotmail.com

ช่องทางติดต่อสอบถาม

stou.mooc@thaicyberu.go.th

cc

Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}