ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล (Information System and Knowledge Management in the Digital Age)

  Course Number stou020
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 02:00
Enrollment is Closed

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


คำอธิบายรายวิชา

ความหมายข้อมูล สารสนเทศและความรู้ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทความรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร ความหมาย ประเภท ระดับและประโยชน์ของการจัดการความรู้ องค์ประกอบของวงจรความรู้ ด้านคน ด้านเทคโนโลยีและด้านการบริหารการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและเพื่อการจัดเก็บความรู้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ด้านการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของข้อมูล ระบบสารสนเทศและความรู้ได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายการจัดการความรู้ได้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของวงจรความรู้ได้
5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัลได้
6. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ด้านการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ
บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail thanathnuth.cha@g.stou.ac.th เบอร์095 252 2666

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}